Adoro te devote, latens Deitas

Wat is de Heilige Eucharistie?

Het Heilig Sacrament van de Eucharistie, de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Hostie, is voor de heidenen een dwaasheid, maar voor gelovigen is het een groot mysterie en bron van genade. Het is zelfs één van de grondslagen van het Katholiek geloof. Eucharistie betekent letterlijk ‘Dank zeggen.’
De Eucharistieviering is het Misoffer, waarbij Jezus werkelijk aanwezig is en de priester het Goddelijk Lam opnieuw offert als verzoening voor de zonden. Daarom wordt de Mis het onbloedig offer genoemd. Het moment waarop de priester de consecratiewoorden uitspreekt verandert het brood en de wijn in het Lichaam en het Bloed van Jezus, en dit wordt de transsubstantiatie genoemd.

Het is voor iedereen duidelijk, dat de heilige Eucharistie aan het christenvolk een onschatbare waardigheid verleent. Want niet alleen op het ogenblik, dat het Offer wordt opgedragen en het Sacrament wordt voltrokken, maar ook na het opdragen van het Offer en het voltrekken van het Sacrament, wanneer de Eucharistie in een kerk of oratorium bewaard blijft, is Christus in waarheid de Emmanuel, “God met ons” dag en nacht is Hij in ons midden, woont Hij onder ons, vol van genade en waarheid. 

 

 Hij leert ons, hoe wij moeten leven, Hij voedt onze deugden, troost de bedroefden, sterkt de zwakken, en nodigt allen, die tot Hem komen, uit, Hem na te volgen, van Hem te leren om zachtmoedig en nederig van hart te zijn, niet het eigen belang te zoeken, maar dat van God. Eenieder dus, die een bijzondere godsvrucht heeft tot de heilige Eucharistie en ernaar streeft om aan Christus, die ons oneindig liefheeft, bereidwillig en edelmoedig zijn wederliefde te schenken, zal tot zijn grote vreugde en voordeel ervaren en begrijpen, hoe kostbaar het leven is “met Christus, verborgen in God”  en hoe waardevol het is, zich te onderhouden met Christus; want hier op aarde is niets zo aantrekkelijk en niets zozeer in staat, ons vooruit te brengen op de weg der Heiligheid.

Eerherstel

Hier willen wij de devotie en de liefde tot het Allerheiligste Sacrament bevorderen; alsook de mensen aansporen om eerherstel te brengen vanwege de talloze beledigingen en heiligschennissen die Jezus dagelijks moet ondergaan in dit  Sacrament.

Akte van eerherstel aan het Allerheiligste

Aanbiddelijke Zaligmaker en goede Meester, levend Brood en bron van het leven, goddelijke Jezus, die door een onuitsprekelijke goedheid, door een uitwerksel van Uw grenzeloze liefde voor de mensen, U gewaardigt onder deze nederige gedaanten te verblijven in het Allerheiligste Sacrament des Altaars, wij aanbidden U, wij loven U, en danken U uit alle kracht van onze ziel, voor de instelling van de H. Eucharistie. Wij brengen U openlijk en plechtig voldoening en eerherstel voor al de beledigingen die U zijn aangedaan en die Gij nog dagelijks te verduren hebt in dit verheven Sacrament: van de ongelovigen, de goddelozen en de slechte christenen.

Vergiffenis Heer, vergiffenis, voor zoveel verguizingen en versmadingen, voor zoveel oneerbiedigheden en heiligschennissen. Vergiffenis voor de versteendheid van onze harten en de verstrooidheid van onze geest. Vergiffenis voor het verwaarlozen en misbruiken van Uw talloze genaden. Ach Heer, konden wij met bittere tranen en werken van strenge boetvaardigheid uitwissen en uitboeten zoveel ongerechtigheden van ons en van onze broeders! Maar al wat wij kunnen en wensen is niets, vergeleken met hetgeen Gij verdient. Verenigt u dan met ons, uitverkorenen des Heren, hemelse geesten, en Gij vooral, verheven Maagd Maria, die alleen in staat zijt het Hart van uw goddelijke Zoon waardig te eren. Verenigt u met ons, om aan die beledigde God, aan dat verguisde en miskende Hart, de zuivere hulde en eerbewijzen te brengen, die Hem kunnen behagen.

En Gijzelf, grote God, gewaardig U in onze harten de gevoelens te bevestigen, die Gij er in wilt zien heersen. Vervul ons met een levendiger geloof; doordring ons van een diepere eerbied en een heviger brandende liefde; verteer ons door een immer aangroeiende ijver voor het vervullen van Uw heilige wil, opdat wij, na U hier op aarde steeds beter en getrouwer gediend te hebben, eens het geluk mogen smaken U eeuwig te aanschouwen met de engelen en de gelukzaligen in de hemel. Geloofd, bemind, aanbeden en verheerlijkt zij in eeuwigheid onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars! Amen.