Deze overweging is samengesteld door H. Alfonsus de’ Liguori, bisschop en kerkleraar. Deze heilige werd op 27 september 1696 te Marianella bij Napels, Italië, geboren. Op zijn twintigste stond hij al in geheel Napels bekend als een bekwaam en betrouwbaar advocaat. Eens ontdekte hij, toen hij na een proces de rechtszaal verliet, dat hij het onrecht verdedigd had. Van toen af ging hij voor priester studeren. Het was zijn ideaal om eenvoudige, ongeschoolde mensen het evangelie te doen begrijpen. Intussen sloten anderen zich bij hem aan, en uiteindelijk stichtte hij een nieuwe congregatie: de Redemptoristen. Zij leefden in uiterste eenvoud, voelden zich aangetrokken tot de gewone mensen en brachten grote predikanten voort. Hij stierf op 1 augustus 1787 te Norcera dei Pagani (bij Napels) ruim negentig-jaar oud. H. Alfonsus gebruikt in de onderstaande tekst de “ik-vorm”, als hij Jezus tot iedereen persoonlijk laat spreken. “Het is niet nodig, dat je veel weet om Mij te behagen. Het is voldoende, dat je veel van Me houdt. Spreek daarom eenvoudig tegen Mij, zoals je met je beste vriend zou spreken”.

Wil je Mij voor iemand iets vragen?

Noem Mij de namen van je familie  en je vrienden en zeg na elke naam wat je wilt, dat Ik voor hen doe. Aarzel niet om veel te vragen! Ik houd van edelmoedige harten, die zichzelf vergeten omwille van de anderen. Spreek heel eenvoudig tegen Mij over de armen, die je wilt helpen; over de zieken, die je ziet lijden; over de zondaar, die je zou willen bekeren; over de afgedwaalden, van wie je vurig verlangt dat ze terugkeren op de rechte Weg. Kom voor allen op met een vriendelijk, dierbaar en een vurig woord. Herinner Mij eraan, dat Ik beloofd heb elke smeekbede te verhoren, die uit het hart komt. Zou de smeekbede, die je tot Mij richt voor iemand die je bijzonder liefhebt, niet uit je hart komen?

En voor jezelf, heb jezelf niet een of andere genade nodig?

Maak als je het wilt, een lijst van je verlangens en kom voor Mij en leg ze Mij voor. Zeg me heel open, dat je misschien trots, geneigd tot zinnelijkheid en gemakzuchtig, egoïstisch, onstandvastig en nalatig bent…. en vraag Mij je te helpen bij de weinige of vele inspanningen, die je doet om ervan los te komen. Schaam je niet! Arme ziel! Er zijn in de Hemel veel rechtvaardigen, veel Heiligen, die dezelfde fouten hadden. Maar…. ze hebben nederig gebeden en langzamerhand werden ze ervan bevrijd. Aarzel ook niet te vragen om geestelijke gunsten en aardse goederen, gezondheid en voor succes met je werk, je zaken of met je studie. Ik verlang dat je Mij daarom vraagt, want dat alles kan Ik je geven en zal Ik je geven, als het je heiliging niet in de weg staat, maar haar bevordert en ondersteunt. En wat heb je juist vandaag nodig? Wat kan Ik voor je doen? Als je eens wist, hoezeer Ik verlang je te helpen.

Loop je soms met een of ander plan rond?

Vertel het Mij nauwkeurig. Wat houdt je bezig? Wat maakt jou ongerust? Waar denk je aan? Wat verlang je? Wat kan Ik doen voor je broer, je zus, voor je vrienden, voor je gezin, voor je chef? Wat zou jij voor hen willen doen? En wat Mij betreft: heb je niet de wens, dat Ik verheerlijkt wordt? Zou je niet iets goeds willen doen voor je vrienden, van wie je waarschijnlijk veel houdt, maar die misschien leven zonder aan Mij te denken? Zeg Me: wat houdt je vandaag speciaal bezig? Waar verlang je ten diepste naar? Over welk middel beschik je om het te bereiken? Vertel het Mij, als een voornemen je slecht lukt en Ik zal je de redenen voor het mislukken noemen. Zou je niet graag met Mij willen samenwerken? Zou je niet graag hebben dat Ik belang stelde in iets ten voordele van jou? Mijn zoon: Ik ben de eigenaar van de harten en zachtjes aan leid ik ze gauw naar waar het Mij behaagt.

Ben je misschien bedroefd of heb je een slecht humeur?

Vertel Me in alle details wat je droevig stemt. Wie heeft je gekwetst? Wie heeft je eigenliefde beledigd? Wie heeft je geminacht? Snel naar Mijn Hart! Het is een afdoende balsem voor alle wonden van je hart. Vertel Me alles en spoedig zul je zover zijn, dat je tegen Mij zegt, dat je naar Mijn voorbeeld allen vergeeft en alles vergeet. Als beloning zul je Mijn troostende zegen ontvangen. Ben je misschien bang? Bemerk je in je ziel een vage zwaarmoedigheid, die weliswaar onterecht is, maar desondanks niet ophoudt je hart te verscheuren? Werp je in de armen van Mijn voorzienigheid! Ik ben bij je, aan je zijde. Ik zie alles, hoor alles en laat je geen moment in de steek. Merk je antipathie bij mensen, die je voorheen graag mochten en zich van je verwijderen zonder dat je hen daarvoor de geringste aanleiding hebt gegeven? Bid voor hen en als zij geen hindernis vormen voor je heiliging zal Ik hen aan je zijde terugbrengen.

En heb je Mij misschien niet een of andere vreugde te melden?

Waarom laat je Me er geen deel aan hebben, Ik ben toch je Vriend? Vertel Me, wat heeft sinds gisteren, sinds je laatste bezoek aan Mij je hart getroost en je doen glimlachen. Misschien heb je aangename verrassingen beleefd; wellicht zijn achterdocht en wantrouwen verdwenen, misschien heb je goed nieuws ontvangen, een brief, een teken van toenadering; misschien heb je een moeilijkheid overwonnen, ben je uit een uitzichtloze situatie geraakt. Dat alles is Mijn werk. Waarom zou je Mij niet je erkentelijkheid ervoor tonen, zoals een kind jegens zijn vader, door alleen maar heel eenvoudig te zeggen: dank U, mijn Vader; dank U! Erkentelijkheid brengt nieuwe weldaden met zich mee, daar het de Weldoener behaagt dat er eraan beantwoord wordt.

Wil je Me iets beloven?

Ik lees diep in je hart. Mensen zijn gemakkelijk te misleiden, maar God niet. Spreek dus heel oprecht tegen Mij. Ben je vast van plan om die bepaalde gelegenheid tot zonde te vermijden? ben je vast van plan afstand te doen van dat voorwerp, dat je schade berokkent? dat boek niet meer te lezen, dat je voorstellingsvermogen geprikkeld heeft? niet meer om te gaan met die persoon, die de vrede van je ziel verstoort? Zul je tegen die andere persoon weer zachtmoedig, liefdevol en vriendelijk zijn, die persoon, die je tot nu toe als vijand beschouwd hebt, omdat hij een misstap tegenover jou maakte? Goed, Mijn zoon/dochter, ga nu weer naar je dagelijkse bezigheden, je werk, je gezin, je studie… Vergeet echter niet het kwartiertje, dat we hier samen hebben doorgebracht, in de afzondering van dit gebedshuis. Voor zover je kunt: zwijg, wees bescheiden, ingetogen, berustend, verdraagzaam en wees goed voor je naasten.

Bemin Mijn moeder, de Onbevlekte Maagd, die ook jouw Moeder is, en kom volgende keer, wellicht morgen, met een liefdevoller en toegewijder hart. In Mijn heilig Hart zul je telkens weer gloeiende liefde, nieuwe weldaden en verdere bemoedigingen vinden.