Voorbereiding op de toewijding aan Maria

Maand van Voorbereiding op de Toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria  

in de Moederlijke Slavernij van Liefde.

Volgens H. Louis-Marie Grignion de Montfort

Redenen en Verklaring voor deze Toewijding

I De noodzaak van Toewijding aan Maria

Voor de heilige Alfonsus de Liguorio was het essentieel dat hij tijdens zijn missies voor het volk altijd een preek had over de heilige Maagd, omdat Maria-toewijding niet alleen praktisch is, maar zelfs noodzakelijk. “Deze Toewijding is onontbeerlijk voor de eeuwige redding: daarom is er een slechte prognose voor degenen die buiten deze Toewijding blijven,” zo sprak de heilige bisschop.

Zoals er volgens de heilige Alfonsus een “slechte prognose” is wat betreft de eeuwige verlossing van degenen die zich niet toewijden aan Maria is, is er een “goede prognose” voor degenen die zijn toegewijd aan Maria. De heilige kerkleraren zijn unaniem in hun verzekering dat de ware toegewijde van de Allerheiligste Maagd Maria niet kan worden veroordeeld. Toewijding aan de Maagd is een teken van voorbestemming. De heilige Johannes Berchmans riep uit: “O Maria Allerheiligste, gezegend zijn zij die van u houden!” Alleen al het feit dat we van haar houden, maakt ons gezegend op aarde, en dat niet alleen, het zal ons deelgenoot maken aan de eeuwige gelukzaligheid in het paradijs. Maria kan degenen die haar in dit leven oprecht gezocht hebben niet in de steek laten. De heilige Bernard sprak ironisch: “Stop de verheffing van uw Barmhartigheid, o Heilige Maagd Maria, wie u heeft aangeroepen in zijn behoeftigheid, herinnert zich dat u hem niet hebt bijgestaan.” Maria is, zoals vermeld in de Constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie (nr. 61) “onze moeder in de orde van genade”. Het is in haar dat wij worden klaargemaakt voor de Hemel.

Het is daarom met grote vreugde en vertrouwen in zijn voorspraak (waar we juist een grotere behoefte aan hebben in deze moeilijke tijden!) dat we dit kleine boekje van Toewijding aanbieden, met de levendige hoop dat Maria in de harten van allen zal regeren.

Op deze manier, als een echo van dezelfde hoop waarmee de grote missionaris van Frankrijk, de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort, zijn verhandeling over de Ware Toewijding aan Maria schreef, is het ons doel met dit boekje om  zijn werk te verspreiden. Zijn verhandeling, De Ware Godsvrucht, bevat de diepste waarheid over de Allerheiligste Maria en over onze liefdevolle relatie met haar. In zijn boek wil de heilige Louis een “geheim” onthullen voor het bereiken van de hoogste Christelijke perfectie.

“In de natuur bestaan er geheimen om in weinig tijd goedkoop en gemakkelijk bepaalde natuurlijke activiteiten te verrichten. Zo ook in de orde van de genade.  Ook daar bestaan er geheimen om in weinig tijd, soepel en met gemak bovennatuurlijke handelingen te verrichten:  zich ontledigen van zichzelf, zich met God vervullen en tot volmaaktheid komen. Welnu, de praktijk die ik bekend wil maken, is zo’n genade-geheim. Veel Christenen hebben er nog nooit van gehoord. Alleen enige vromen weten van het bestaan ervan, en een nog kleiner aantal brengt het in de praktijk en heeft er smaak in.” [82][1]

 II De Maagd is de veilige weg die altijd naar haar Zoon leidt

Iemand zal het bezwaar maken (en helaas wordt dat zelfs door Katholieken vaak gezegd) dat de Toewijding aan Maria onze vereniging met Jezus in de weg staat. Samen met de Heilige Schrift stellen wij dat er in Christus, en in geen enkel ander, redding is: “Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden.” (Hand. 4,12).

Jezus is de Zoon van God, Maria is zijn schepsel. Maar, gebaseerd op het Woord van God, zijn we er zeker van dat het de Wil van de Zoon is dat de Moeder Middelares is van al Zijn heilshandelingen. Zoals de heilige Johannes Paulus II het zei: God wilde dat Maria “actief meewerkte” met haar verdiensten in de incarnatie, bij de geboorte, bij de presentatie in de Tempel, in de dertig jaar van verborgen leven, en in de dood van Jezus. In Kana, Galilea, dwong Jezus zichzelf om zijn eerste wondertekenen te vervullen door de bemiddeling van Zijn moeder, en zo vervulde Hij al zijn mysteries door Maria. Als de Zoon van God zich op deze manier aan de Moeder wilde onderwerpen, “hoe hoog wordt God verheerlijkt wanneer, om Hem te behagen, wij ons onderwerpen aan Maria, in navolging van Jezus Christus, ons enige voorbeeld!” verkondigde de heilige Louis-Marie.

Dus als we willen dat Christus regeert, is er maar één manier: “Jezus Christus is zijn wonderen begonnen door Maria en door Maria zal hij ze blijven voortzetten, tot het einde der tijden”. De heilige Augustinus zei: “De wereld was onwaardig om de Zoon van God rechtstreeks te ontvangen uit de handen van de Vader. Hij heeft Hem aan Maria gegeven zodat de wereld Hem door haar kon ontvangen.”

Dit is een onbekend mysterie voor veel christenen en daarom schrijft de heilige Louis-Marie:

“Mijn hart heeft mij alles ingegeven wat ik zojuist met een bijzondere vreugde heb neergeschreven. Mijn bedoeling was aan te tonen dat de van God vervulde Maria tot nu toe onbekend is geweest, en dat dit één van de redenen is dat ook Jezus Christus niet naar behoren wordt gekend. Indien dus eens, zoals zeker is, de kennis en het Rijk van Jezus Christus in de wereld zullen komen, dan zal dat een noodzakelijk gevolg zijn van de kennis en het Rijk van de allerheiligste Maagd Maria. Zij immers heeft Hem de eerste maal ter wereld gebracht; zij ook zal Hem de tweede keer doen stralen.” [13]

 III Wat houdt de Toewijding in die de heilige Louis-Marie onderwees? En wat zijn de verplichtingen van deze Toewijding?

In de volgende punten zullen we proberen, voor zover mogelijk, samen te vatten wat u zult aantreffen in dit boekje.

1. De ontvangers van het Verbond zijn de bescheidenen

De taken zijn niet veel of moeilijk om na te komen. Wij moeten er naar streven om het mysterie van de Allerheiligste Maria te doorgronden en dit behoort niet toe aan de ‘wijzen’ uit de tijd van de heilige Louis-Marie, maar aan de eenvoudigen en nederigen. Daarom gebruikt de Grignion de Montfort vrij eenvoudige taal.

“Als ik mij zou richten tot hedendaagse kritische geesten, dan zou ik alles wat ik hier zo maar beweer, uitvoeriger bewijzen aan de hand van de heilige Schrift en Latijnse teksten  van de heilige Vaders, alsook met een aantal degelijke argumenten die men door pater Poiré in zijn Triple Couronne de la Sainte Vierge uitvoerig uitgewerkt vindt. Maar ik richt mij voornamelijk tot armen en eenvoudigen, die van goede wil zijn en meer geloof hebben dan de meeste geleerden. Hun geloof is dan ook eenvoudiger en verdienstelijker.” [26]

Wat wij zullen uitleggen over de Maagd is een mysterie van geloof en alleen de nederigen van hart richten hun leven in volgens de geloofsmysteries.

 2. Concrete verplichtingen

Wanneer je eenmaal bent doorgedrongen tot het wonderbaarlijke geheim van de Ware Toewijding aan Maria en haar dienstknecht bent geworden en je aan Christus toebehoort, zullen de andere verplichtingen gemakkelijk voor je zijn:

De eerste en belangrijkste verplichting is de grootheid van Maria te erkennen zoals het Geloof ons leert, en veel van haar te houden. Om dit doel te bereiken adviseren we je deze voorbereiding van een maand.

Na de Toewijding zul je de spiritualiteit moeten leven door al je uitwendige en inwendige werken voor Maria, met Maria en in Maria te doen. Bied dagelijks de vrucht van je werken aan, zodat zij die kan uitdelen aan wie zij wil, en zo schenk je ze aan Jezus. In andere woorden, geef de verdiensten van je gebeden en offers aan Maria, zodat zij ze aan haar Zoon kan aanbieden en naar wens kan uitdelen.

De ‘slaaf van Maria’, vertrouwend op haar moederlijke bescherming, roept voortdurend haar bijstand aan. Je kunt dit op vele manieren doen, zowel intern als extern: bijvoorbeeld door het bidden van het Kroontje, het dragen van een medaille van Maria Koningin van de Harten, of het dragen van een ketting als teken van je ‘waardigheid als slaaf’, zoals zij zichzelf slaaf noemde in haar antwoord aan de engel: “Zie de dienstmaagd des Heren… ” (Lk 1,38)

 3. Vruchten van deze Toewijding

De heilige Grignion de Montfort belooft dat de vrucht van deze Toewijding niets minder is dan de eeuwige zaligheid! En dat de weg naar de hemel, die altijd het kruis is, zoeter en gemakkelijker te dragen zal zijn omdat onze Hemelse Moeder aan onze zijde zal staan. Met haar en voor haar zullen we ons kruis dragen. Als iedereen maar van dit geschenk zou weten!

“Wat zou mijn moeite goed besteed zijn, als dit bescheiden boekje terecht kwam in de handen van een welgeaard mens, geboren uit God en Maria, en ‘niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man’ (Joh. 1,13); en als het hem, door de genade van de heilige Geest, duidelijk de verhevenheid en waarde zou openbaren en doen inzien van de ware en hecht gefundeerde devotie tot de allerheiligste Maagd die ik nu ga uiteenzetten!

Als ik, haar geringste kind en slaaf, met mijn zondig bloed iets ertoe zou kunnen bijdragen om de waarheden die ik ter ere van mijn lieve Moeder en Oppermeesteres neerschrijf, in de harten te prenten, dan zou ik in plaats van inkt dat bloed gebruiken om deze letters te vormen.”  [112]

De verhandeling is een waar geschenk van God om ons de bemiddeling van Maria voor ons geestelijk welzijn te openbaren. De voorspelling die de heilige Grignion de Montfort zelf deed in zijn boekje en die een eeuw later uitkwam, kan je helpen dit beter op waarde te schatten:

“Ik voorzie het wel: razende dieren komen woedend aanstormen om met hun duivelse tanden dit bescheiden boekje en hem van wie de heilige Geest zich bediend heeft om het te schrijven, te verscheuren; of het tenminste in de donkere stilte van een kist te verstoppen om het onbekend te laten blijven…” [114]

Inderdaad werd het manuscript van De Ware Godsvrucht pas een eeuw later gevonden. Het was tijdens de turbulentie van de Franse Revolutie in 1742 verborgen in een kist. Het werd voor het eerst uitgegeven in 1843.

 4. Waaruit bestaat de voorbereiding op de Toewijding precies?

In deze samenvatting stellen we een serene en eenvoudige manier voor waarop je je op adequate wijze kunt voorbereiden om een ‘slaaf van liefde’ van Jezus in Maria te worden (zie voor uitleg over deze titel de toelichting van de heilige Louis-Marie in paragraaf 244 van De Ware Godsvrucht). Het gaat om  een maand van voorbereiding waarin je ongeveer 10 minuten per dag aan de volgende twee punten besteedt: ten eerste het overwegen van een deel van het boekje De Ware Godsvrucht, dat wij voor je hebben samengevat. De behandelde paragrafen staan aangeven tussen  haakjes […], mocht je de tekst liever rechtstreeks in het boekje van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort lezen.

Het tweede punt uit de voorbereiding bestaat uit het overwegen van enkele teksten en het bidden met  gebeden die we je zullen aanreiken, altijd volgens het wijze advies van de heilige Louis-Marie.

Je hebt er maar een paar minuten voor nodig, probeer daarom gedurende die tijd zoveel mogelijk de stilte op te zoeken. Als het je niet lukt om kalm en vredig te zijn, laat je niet door twijfel weerhouden, maar probeer het gebod van de Heer na te leven: “Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en  bid tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden ”(Mt 6,6). Mocht je soms deze 10 minuten niet kunnen vrijmaken, dan kun je er de volgende dag wat meer tijd aan besteden.

Na de Toewijding zul je vervolgens deze maand van voorbereiding ieder jaar moeten herhalen, zoals de heilige Louis-Marie voorschrijft (zie paragraaf 233 van De Ware Godsvrucht).

 5. Conclusie: “Ik ben helemaal van jou”

De Ware Godsvrucht heeft een wezenlijke invloed gehad (een koerswijziging, zoals hij zelf zegt) op het geestelijk leven van paus Johannes Paulus II. Andere grote heiligen zoals de heilige Theresia van Lisieux, de heilige Maximiliaan Maria Kolbe hebben eveneens hun Mariadevotie aan dit boekje ontleend. Maria heeft altijd haar dappere soldaten gevormd; wanneer je jezelf aan haar geeft, betekent dit feitelijk dat je de vrucht ontvangt van haar leiding, bescherming en bron van doorzettingsvermogen. Wil je tot de gelederen van deze grote toegewijden behoren?

“Dit vooruitzicht vuurt mij aan, doet mij groot succes verwachten: een groot eskadron dappere, onverschrokken soldaten van Jezus en Maria, zowel mannen als vrouwen, die de wereld, de duivel en de bedorven natuur bestrijden in de hachelijke tijd die meer dan ooit op komst is.” [114]

We hopen allereerst dat dit boekje ons, de religieuzen van het Instituut van het Mensgeworden Woord, zal helpen om in volheid en totale overgave onze vierde gelofte van ‘Mariale slavernij’ te leven, die we vrijwillig hebben afgelegd. En daarom mogen we deze Toewijding, die een waar teken is van voorbestemming, onder de aandacht brengen bij de zielen die aan ons apostolaat en gebed zijn toevertrouwd, omdat wij ware toegewijden en slaven van Maria zijn.

Wanneer velen deze Ware Toewijding zullen omarmen, mogen we erop hopen dat Jezus in de wereld zal regeren. Dit Koninkrijk  kan alleen gerealiseerd worden met zijn Moeder.

 P. Andrés José Bonello, IVE

 Montefiascone, 19 maart 2016

Hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige Maagd Maria.


[1]  Verwijzingen zijn naar: De Ware Godsvrucht, Louis-Marie Grignion de Montfort, Mariale Werken, Leuven 2004.

27e Dag PDF

27e Dag Audio

Toewijding van zichzelf aan Jezus Christus