Met machtige hand en uitgestrekte arm

In de stad Maastricht aan de Maas, hier dichtbij ons, wordt de H. Maagd Maria vereerd als “Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee”. Een oud verhaal rond dit beeld vertelt dat een soldaat eens Maria met zijn sabel wilde slaan. Het Kindje Jezus, dat ze op haar arm droeg, had een armpje om haar hals geslagen en zijn andere handje naar voren uitgestrekt. Het leek de soldaat dat Hij hem daarmee wilde zeggen: “Raak mijn Moeder niet aan!” En meteen kon die soldaat zijn arm niet meer bewegen, die was totaal verlamd, zodat de sabel die hij vasthield uit zijn hand viel. Zusters die dat zagen gebeuren, baden voor de soldaat en hij bekeerde zich en had spijt over zijn zonden. Op zijn bekering volgde nog een ander wonder: hij kreeg de macht over zijn arm weer terug.

Toen al toonde het Jezuskind, Onze Heer, dat Hij werkelijk God is en werkelijk Mens, de God die ons “met machtige hand en sterke arm onder vreeswekkende tekenen en wonderen wegleidde uit Egypte” (Deut 26, 8). Hij die Israël wegvoerde uit de slavernij, omdat zijn barmhartigheid eeuwig duurt, deed dat met sterke hand en uitgestrekte arm. Hij was het die de Rode Zee in tweeën spleet omdat zijn barmhartigheid eeuwig is en die Israël midden door de zee liet trekken, Hij die Farao met zijn leger erin neerstortte, omdat Hij eeuwig barmhartig is (Ps 135). “Niet door hun zwaard hebben ze het land veroverd, niet hun eigen kracht deed hen de overwinning behalen, maar het was uw rechterhand Heer, uw arm en uw lichtend aanschijn, omdat Gij hen liefhad” (Ps 44, 3).,

Het plan “Heers, o Maria”:

In het begin van dit jaar wilden we verschillende vrienden die geregeld naar onze Priorij “Regina Pacis” komen, voorbereiden op hun toewijding aan Maria. Ze hebben de acht catechese avonden van voorbereiding volgens het Tractaat van de H. Monfort gevolgd, die begeleid werden door Priester H. Lemmens en Pater Andreas Schmidt, IVE.

Er heerste veel vreugde in de groep die zich voorbereidde. Daarin waren ze ook heel trouw, ze wilden zich voorbereiden zo goed ze maar konden.

Voor de grote dag hadden we  8 december gekozen, het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, dat de Kerk wereldwijd viert en dat ook het patroonsfeest is van ons Bisdom en het titelfeest van onze kloosterkerk. We moesten de groep in tweeën delen vanwege de normen die gerespecteerd dienden te worden.

Al deze nieuwe kinderen van Maria bevelen we aan in uw gebed, dat ze ten einde toe mogen volharden. Enkelen die zich deze keer niet konden toewijden vragen ons om nog zo’n dag om het alsnog te kunnen doen. Bid ook voor hen.

Boetesacrament

Waarom houdt het Jezuskind van dat beeld zijn armpje uitgestrekt? Omdat er een andere, veel oudere, veel verder reikende en veel ernstigere “Egyptische plaag” was: de erfzonde en onze persoonlijke zonden. Jezus kwam om ons te redden uit de macht van de duisternis. En dat deed Hij met krachtige hand en uitgestrekte arm.

In een van de inleidingen die we gaven, ging het over verkeerde devoties, en heel eenvoudig werd er gezegd hoe belangrijk het was, niet op een verkeerde manier ons vertrouwen te stellen in de devotie tot de H. Maagd en onze vooruitgang te verwaarlozen door met biechten te wachten tot het uur van onze dood. Het Jezuskindje van O.L.Vrouw Sterre der Zee houdt zijn armpje uitgestrekt. Het is dezelfde Christus als die Michel Angelo uitbeeldde als de Opperste Rechter met opgeheven arm, de arm van de Almachtige Christus. Maar vooral blijft zijn arm opgeheven, omdat het de arm is van een Priester, de arm van de Hoogste en Eeuwige Priester, die naar ons uitziet. Hij ziet uit naar hen die zijn barmhartigheid willen zoeken om ze vrij te spreken. Het is de arm van de Goede Herder die op zoek is naar zijn verdwaalde schapen en die ze beschermt tegen de vijand. Door Gods genade blijft die arm opgeheven en hoopt ze het wonder te kunnen herhalen van de soldaat die zich bekeerde.
Van die voorbereidingsavonden op de toewijding hebben we ook geprofiteerd om de mensen nog eens uit te nodigen tot het boetesacrament, de kostbare schat van de biecht. Verschillenden konden door Gods genade daar een goed gebruik van maken en dat gaf allen veel vreugde.

Wij wensen in de nabije toekomst anderen voor te bereiden op de wijding. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Categorieën: Senza categoria