Beste vrienden in Christus,

Ieder lid van de Kerk… moet het besef in zich wakker houden, dat dit Liefdessacrament in het hart blijft staan van het leven van Gods Volk, zodat aan Christus “wederliefde voor zijn liefde” wordt betoond door alle blijken van aanbidding die eraan verschuldigd zijn en dat het werkelijk “het leven van onze ziel” wordt.( H. Paus Johannes Paulus II).

         Het Heilig Sacrament van de Eucharistie, de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Hostie, is voor de heidenen een dwaasheid, maar voor gelovigen is het een groot mysterie en bron van genade. Het is zelfs één van de grondslagen van het Katholiek geloof. Eucharistie betekent letterlijk ‘Dankzegging.’

            De Eucharistieviering is het Misoffer, waarin Jezus werkelijk aanwezig is en de priester het Goddelijk Lam opnieuw offert als verzoening voor de zonden. Daarom wordt de Mis het onbloedig offer genoemd. Wanneer de priester de consecratiewoorden uitspreekt, verandert het brood en de wijn in het Lichaam en het Bloed van Jezus; dit wordt de transsubstantiatie genoemd.

            Het is voor iedereen duidelijk, dat de heilige Eucharistie aan het christenvolk een onschatbare waardigheid verleent. Want niet alleen op het ogenblik, dat het Offer wordt opgedragen en het Sacrament wordt voltrokken, maar ook nà het opdragen van het Offer en het voltrekken van het Sacrament, wanneer de Eucharistie in een kerk of oratorium bewaard blijft, is Christus in waarheid de Emmanuel, “God met ons”: dag en nacht is Hij in ons midden, woont Hij onder ons, vol van genade en waarheid.

            Daarom willen wij u met grote vreugde uitnodigen, Onze Heer, aanwezig in de heilige Eucharistie, in ons klooster te komen aanbidden. We zouden graag weer voortdurende aanbidding hebben, anders gezegd: we willen graag dat er op alle uren iemand bij Onze Heer in aanbidding is. Zoals de H. Johannes Paulus II zei: “De Kerk en de  wereld hebben eucharistische aanbidding hard nodig. In dit Sacrament van liefde ziet Jezus naar ons uit. Laten we royaal onze tijd geven om Hem vol geloof te komen ontmoeten in aanbidding en beschouwing, bereid om de grote zonden en misdaden goed te maken door onze nooit ophoudende aanbidding”.[1]

Onze Heer die zich nooit in edelmoedigheid laat overtreffen, zal u en al uw dierbaren zeker zegenen voor de liefde en toewijding die u betoont aan zijn Allerheiligst Hart, dat met zoveel liefde, verborgen in ons tabernakel, bij ons wil blijven.

De H. Johannes Paulus heeft ons ook geleerd, hoe deze kostbare tijd met Onze Heer door te brengen: ”Het is iets prachtigs, tijd door te  brengen met Christus en, net als de beminde leerling tegen Jezus’ borst geleund, geraakt te worden door de oneindige liefde van zijn Hart. In de verschillende mysteries van zijn goddelijk en menselijk leven leren Hem zo dieper kennen die zichzelf geheel en al gegeven heeft, we worden zo leerlingen en treden van onze kant zo dieper binnen in dat grote verlangen om ons te geven tot glorie van God en tot redding van de wereld.”[2]

Als u graag Christus, aanwezig in zijn H. Sacrament, zou komen bezoeken, neem dan alstublieft contact met ons op. Hij zal ons van zijn kant sterken op onze pelgrimstocht van geloof, zodat ons lijden en onze vreugde met Christus omgevormd en lichtend kunnen worden.

In onze aanbiddingsuren brengen wij uw noden en intenties bij Onze Heer. In Christus en zijn gezegende Moeder,

De zusters van de Priorij Regina Pacis

Oud Valkenburgerweg 16, 6301 CK Valkenburg a/d Geul. Tel: 0436012234, info@priorijreginapacis.nl

[1] Laatste Avondmaal van de Heer, door Paus Johannes Paulus II.

[2] https://www.vatican.va/content/john-paul-11/it/letters/1996/documents/hf_jp-ii_let_19960528_corpus_domini.html

Categorieën: Senza categoria