Mogen de onuitputtelijke rijkdommen van het geloof nog meer leren ontdekken

Beste Vrienden,

“Mogen de onuitputtelijke rijkdommen van het geloof nog meer leren ontdekken”

Toen de H. Johannes Paulus II ons de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk aanbood, spoorde hij ons aan beter de schatten van ons geloof te leren kennen en door te geven als een hulp om ons einddoel te bereiken: Gods glorie en de redding van onze ziel: “Ik bid tot de allerheiligste Maagd Maria om door haar voorspraak de catechetische inzet van de hele Kerk te ondersteunen, en wel in deze tijd waarin de Kerk is opgeroepen tot een nieuwe inzet voor de evangelisatie. Moge het licht van het ware geloof de mensheid bevrijden van onwetendheid en van de slavernij van de zonde en haar naar de enige vrijheid leiden die deze naam waardig is: de vrijheid van het leven in Jezus Christus onder de leiding van de heilige Geest, hier op aarde, en die van het leven in het volle geluk van de aanschouwing van God van aangezicht tot aangezicht, in het rijk der hemelen” (H. Johannes Paulus II, Fides Depositum)

En ook: “De hele doelstelling van de leer en van het onderricht moet geplaatst worden binnen de liefde die nooit vergaat. Er moet natuurlijk een goede uitleg zijn van wat men moet geloven, hopen en doen; maar bovenal moet men altijd de liefde van Onze Heer laten doorstralen, opdat iedereen begrijpt dat elke werkelijk christelijke, deugdzame handeling geen andere oorsprong heeft dan de Liefde en geen ander doel dan de Liefde”. (nr. 25)

 

Wij willen u met deze brief daarom uitnodigen voor de bijeenkomsten die dit jaar ons ons klooster gehouden worden over de leer van de Kerk en de beleving ervan.

 

Deze Vormingsavonden zullen op de volgende dagen om 19:00 uur gehouden worden:

1e lezing: 13 juni                                                                      5e lezing: 10 oktober

2e lezing: 11 juli                                                                       6e lezing: 14 november

3e lezing: 8 augustus                                                               7e lezing: 12 december

4e lezing: 12 september

 

Onze Heer Jezus Christus leerde ons: U zeg u: vraagt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden,klopt en u zal worden opengedaan.” (Lk. 11, 10) Vertrouwend op deze belofte verzoeken we u ook, te bidden dat dit plan overvloedige vruchten mag dragen.

Moeder Priorin en de Zusters van de Priorij Regina Pacis,

Valkenburg 23 Mei 2021

Categorieën: Senza categoria